فرصتی دیگر برای زیستن,وسوسه مصرف مواد مخدر,افراط در مصرف مواد,وقف NA

فرصتی دیگر برای زیستن

من خود را وقف NA و خدمت به دیگران کرده ام. مرتب در جلسات شرکت می کنم. در کمیته های خدماتی ناحیه و منطقه همکاری می کنم. راهنمای دیگران هستم، و خود راهنمایی از NA دارم. من معتقدم که با این نوع زیستن، به دیگران هم فرصت می دهیم راه ما را دنبال کنند. NA چیزی به من آموخت که به واسطه آن زندگی جدیدی را آغاز کردم: «آن چه را که ما داریم، فقط با بخشیدن می توان حفظ کرد.» ... ادامه مطلب