وعده های دروغین اعتیاد

من در گذشته ام اسیر شده بودم و می توانستم ببینم که هیچ راه فراری ندارم، جاده ای که اعتیاد مرا به سوی آن می برد به طور اجتناب ناپذیری به یک دام و ہن بستی که پر از وعده های دروغین اعتیاد بود رهسپار کرده بود. ... ادامه مطلب