بیداری روحانی مان,وارد معتادان گمنام,بیماری خودمحورانه,طول دوران اعتیاد

بیداری روحانی مان

وقتی که به صدای خود در حالیکه داریم یک پیام قوی می رسانیم، گوش می دهیم به این درک می رسیم که همان قدر که به شخص پیام گیرنده کمک می شود به خود ما نیز کمک می شود. درک این موضوع که ما پاسخ های لازم را در دست داریم، مانند این است که هدیه ای از آسمان فرود آید. زمانی که در سختی به سر می بریم بهترین کار این است که این هدیه را از طریق کمک به دیگران بپذیریم . ... ادامه مطلب