نداشتن سلامت عقل یعنی چه,لذت بهبودی,وابستگی به مواد,زیرکی اعتیاد,قضاوت معتاد

نداشتن سلامت عقل یعنی چه

وقتي به من گفتند سلامت عقل نداری، بهم برخورد. گفتم، اگر من با تحصیلات چنین و چنان سلامت عقل ندارم پس چه کسی دارد؟ وقتی گفتند تو عقل داری ولی در راه منفي استفاده می کنی و به طریق سالم از آن بهره برداری نمی کنی باز هم قبول نکردم و گفتم اگر در راه منفی استفاده می کردم پس این مدارج تحصیلی را چه گونه طی کرده ام؟ ... ادامه مطلب