ترس ریشه ی بیماری اعتیاد

به نقطه ی پوچی و بی هدفی در زندگی رسیده بودم ، چرا که خودم هم خودم را باور نداشتم ، یاس تمام وجودم را فرا گرفته بود، ریشه ی اصلی بحران ها و مشکلاتی که در زمان دوری از مواد برایم به وجود آمد در رفتارهای تند و معتادگونه ام بود. ... ادامه مطلب