یادآوری اولین روزهای بهبودی

بعد از چندین سال پی در پی و طولانی با تخریب فراوان اعتیاد و با دنیایی از ناامیدی و سرخوردگی و ناباوری وارد جلسات معتادان گمنام شدم. خیلی خوب اوایل پاکی ام را به خاطر می آورم ، چون روش های گوناگونی را برای پاک ماندن و قطع مصرف مواد مخدر ، امتحان کرده بودم ، ولی هیچ کدام برای من نتیجه ای نداشت . ... ادامه مطلب