اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد,فقط برای امروز 6 فروردین,نفع شخصی معتاد,پذیرفتن راهنما,اعتماد به معتاد دیگر

اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد (فقط برای امروز 6 فروردین)

اعتماد به ما کمک می کند از ترس، سردرگمی، سوءظن و بی هدفی در زندگی رهایی پیدا کنیم، در ابتدا، اعتماد به معتاد دیگر خطرناک به نظر می رسد. اما این اعتماد همان اصلی است که در رابطه خود با نیرویی برتر به کار می بریم؛ خطرناک یا بی خطر،  تجربه به ما می گوید که بدون آن نمی توانیم ادامه دهیم، هر چه بیشتر ریسک اعتماد به راهنمای خود را می پذیریم، تمایل بیشتری نسبت به زندگی خود پیدا می کنیم. ... ادامه مطلب