روابط عمومی زبان باز کردن,درگیر مواد مخدر,فکر نکردن به مواد

زبان باز کردن

آخرهای مشارکتم، وقتی گفتم من در دوران بهبودی هر کار درستی را که باید انجام داده ام، شنوندگان از سر ادب دست زدند. بعد خنده شان گرفت، چون گفتم در عین حال در این مدت هر غلطی را هم که بخواهید کرده ام. و وقتی اشاره کردم که بزرگترین اشتباه من در بهبودی این بوده که فکر می کردم به اندازه کافی خوب نیستم، امواج تأیید را که اعضا با دست زدن هایشان نثار من کردند کاملا حس کردم.من از معتادان گمنام بابت خیلی چیزها سپاس گزارم، مشخصأ بابت این که آن قدر زنده ماندم تا واقعا خودم را بشناسم و برای خود ارزش قائل شوم. در این مسیر بیداری ها و معجزات بسیار بوده است، و یکی از مهم ترین شان برای من این بوده که به واسطه جلسات و برنامه NA، صدایم را بازیافته ام؛ و به واسطه بازیافتن صدایم خود را پیدا کرده ام. ... ادامه مطلب