تجربه من از مفهوم ترس,نفرت دروغ ترس,دستاویز معتاد,انکار و اعتیاد,روحانیت بهبودی,

تجربه من از مفهوم ترس

آشنایی با NA دیدگاه مرا تغییر داد و فهمیدم که بیماری اعتیاد عامل رفتارهای ناهنجار من است و مرا وادار به اجبار مصرف مواد مخدر می کند تا بلکه آرام شود. این بیماری تمامی ارزش های انسانی ام را در زیر خاک تباهی مدفون نمود. از لحاظ روحانی مرا به خود محوری های ترس آلود کشاند و از لحاظ روانی به آشفتگی و دیوانگی، NA نگاهی تازه به من ارزانی داشت، مرا با بیماری ام آشنا کرد، خصوصیات آن را که سال ها به من چسبیده بود برایم آشکار نمود. ریزه کاری های این بیماری را به من فهماند و احساس زندگی را نوید داد ، چراغ امید را در دلم روشن کرد و "پوچی زندگی" را با کلمات روحانی به "باور و پذیرش و تسليم" تبدیل کرد. ... ادامه مطلب