چرا خدمت NA ؟

فرصتی داد تا از خود و افکار بیمارگونه ام خارج شده و بر روی راه های رساندن پیام در کمیته نشریات، کمیته H&I و جلسات پانل، کمیته توسعه، بدنه های خدماتی ناحیه ای و منطقه ای، و کمیته های همایش و نیز خدمت راهنما و انتقال قدم ها متمرکز شوم، اصول را برای زندگی با خود و شما، فرا گرفته ام، یاد گرفتم که چطور سلامت انجمن را مقدم بر برنامه خود بدانم، یاد گرفتم اتحاد یعنی چه. ... ادامه مطلب

مصرف مواد مهمتر از مادر بیمارم بود

این تجربه را با شما عزیزان در میان گذاشتم تا کمی آرامش پیدا کنم ، از روح مادرم می خواهم که مرا ببخشد! ، امروز عزیزانی که در دامن اعتیاد فعال گرفتار هستید ؛ اعتیاد هیچ کسی را نمی شناسد : پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و .... وقتی اعتیاد فعال داشته باشید ، هیچ چیز جزء مصرف مواد مخدر برای شما اولویت نخواهد داشت . ... ادامه مطلب