سپاسگزاری,نعمتِ پاکی و بهبودی,عالم اعتیاد

سپاسگزاری

اگر یک لیست از چیزهایی که داریم بنویسیم متوجه خواهیم شد، امروز به خاطر نعمت پاکی و بهبودی ، دوستانی که در برنامه پیدا کرده ایم ،احساس وصل بودن به نیروی برتر و احساس تعلق داشتن به NA سپاسگزار خواهیم بود. ... ادامه مطلب