حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

حضور در جلسات اداری گروه

حضور من در جلسات اداری نشان می دهد که به تنهایی کاری از دست من ساخته نیست و به کمک جمعی گروه نیاز دارم و برای تصمیم گیری باید مشورت کنم. یاد گرفته ام که گروه هر تصمیمی که بگیرد حتی اگر مخالف میل و عقیده ی من، باشد بنا به اعتمادی که به نیروی برتر دارم خود را به رأی وجدان گروه بسیارم در همین جلسات اداری بود که بسیاری از نواقص خود را شناسایی کردم و میزان عدم پذیرش و تسلیم نبودن خود را تشخیص دادم چیزی که امروز مرا ارزشمندتر از گذشته می کند این است که به یک هدف جمعی و مشترک کمک می کنم و آن بهتر رساندن پیام بهبودی است به معتادی که هنوز عذاب می کشد. ... ادامه مطلب