پذیرش و تغییر,فقط برای امروز 30 آذر,ترس و انکار معتاد,عجز خود به اعتیاد

پذیرش و تغییر (فقط برای امروز 30 آذر)

خود را به مراقبت خداوندی که درک می کنیم، می سپاریم و قدرت لازم برای بررسی صادقانه و دقیق خود را پیدا می کنیم. چیزهایی را که متوجه می شویم نزد خداوند، خود و انسانی دیگر اعتراف می کنیم. خیر و شر خود را می پذیریم ؛ با این پذیرش، آزادی لازم برای تغییر را پیدا می کنیم. ... ادامه مطلب