June 15 Resistance to Change

مقاومت در برابر تغییر (فقط برای امروز 25 خرداد)

هر تغییری مستلزم غلبه بر ترس است، اگر ترک معشوق خود را در نظر بگیریم، شاید تصور کنیم « چه می شود اگر برای همیشه تنها بمانم؟ » وقتی درباره تغییر شغل تعمق می کنیم، شاید از اینکه « چه می شود اگر به بی کفایتی خود پی ببرم؟ » متحیر شویم. ... ادامه مطلب