سبک کردن بار,فقط برای امروز 21 اسفند,حمل رنجش معتاد,خواهان آزادی از اعتیاد

سبک کردن بار (فقط برای امروز 21 اسفند)

بار سنگین رنجش های ما از رشد روحانی ما جلوگیری می کند، اگر واقعاً خواهان آزادی هستیم، تلاش می کنیم تا حد امکان از تحمل بار اضافی رهایی یابیم، وقتی سبک می شویم، متوجه افزایش توانایی خود در بخشش انسانهای دیگر به خاطر اشتباهاتشان و بخشش خود به خاطر اشتباهات خود می شویم، روح خود را با افکار خوب، حرف های نیکو و خدمت به دیگران پرورش می دهیم. ... ادامه مطلب