تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست,فقط برای امروز 2 اسفند,خود نابودی معتاد,ابزار بیماری اعتیاد

تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست (فقط برای امروز 2 اسفند)

استفاده از این « مکانیسم بقا » از ورود ما به بهبودی جلوگیری می کرد و روز به روز ما را به خود نابودی نزدیک می کرد، تاسف به حال خود، ابزار بیماری ماست؛ نباید از آن استفاده کنیم و در عوض نحوه استفاده از ابزار جدیدی را بیاموزیم که در برنامه NA آن را به دست می آوریم. ... ادامه مطلب