برنده ها,فقط برای امروز 19 آذر,معتاد برنده,برنده معتادان گمنام

برنده ها (فقط برای امروز 19 آذر)

اغلب در جلسات می شنویم که می گویند باید «با برنده ها دوستی برقرار کنیم.» چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ برنده ها به آسانی تشخیص داده می شوند. آنها برنامه فعال بهبودی را انجام می دهند، به دنبال راه حل هستند و از مشکل فاصله می گیرند. برنده ها همواره آماده کمک به تازه وارد هستند. راهنمایانی دارند و با آنها مشورت می کنند. برنده ها فقط برای امروز، پاک می مانند. ... ادامه مطلب