درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)

درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)

شاید بخواهیم به آنچه به سایر معتادان انجمن و دنیا ارائه می دهیم، نگاهی بی ندازیم و ببینیم آیا با آنچه در درون خود یافته ایم مطابقت دارد یا خیر، آیا  تظاهر می کنیم که وقتی در حقیقت بسیار حساس هستیم، هیچ چیز ما را آزار نمی دهد؟ آیا ناامنی های خود را با لطیفه های زننده مخفی می کنیم یا  ترسهای خود را با کسی در میان می گذاریم؟ آیا وقتی که به چهل سالگی نزدیک می شویم و اساساً محتاط هستیم، مانند یک نوجوان لباس می پوشیم؟ ... ادامه مطلب