تغییر باور معتاد

وقتی تغییر باور معتاد اتفاق می افتد ، زندگی اش دگرگون می شود ، برای من هم  زندگی ام ؛ به مرور شروع به تغییر کرد ، پس از مدتی ازدواج کردم و شغلم را تغيير دادم ، با این که پس از مدتی در شغل جدیدم شکست خوردم ، اما دل سرد و ناامید نشدم و تجربه ای که به دست آوردم باعث شد تا در شغل جدیدم از آن استفاده کنم . ... ادامه مطلب