آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟,مشاركت در بهبودی,فروتنی و اعتیاد,خجالت زده انجمن معتادان,معتادبیمار

آیا من آنجا حاضر خواهم بود؟

  یک لغزش اگر به تسلیم و تمایل بی‌انجامد شما را وادار می کند که به همه چیز با دقت بنگرید. من در طول سال گذشته به نفسِ خود توجه کرده ام که تا چه حد، کم یا زیاد، در تصمیم گیری های من دخیل بوده است. نشریات می گویند که یا فروتن باش یا خجالت زده. تجربه من این است؛ ... ادامه مطلب