فروتنی را تمرین می کنم

در ایالت ما ، بابت کارهای خدماتی ، حقوق زیادی نمی دادند ، ولی باید تحمل می کردم و این صبر و تحمل را هم از طریق معتادان گمنام و جلسات و راهنما به رایگان در اختیار من قرار داده بودند .به واسطه اصول روحانی نهفته در قدم ها ، فروتنی را تمرین می کنم و متکی به خودم هستم، تا حدی که در جایی به عنوان مسئول کارگران خدماتی استخدام شده ام . نگاهی به گذشته ام انداختم ، خداوندی عاشق و مهربان که همیشه و همه جا با من بود و  از من مراقبت می کرد. ... ادامه مطلب