دور باطل,دوره های اعتیاد,اعتیاد جدید,دور باطل اعتیاد

دور باطل

در NA توانستم با کمک به دیگران، به خودم کمک کنم. این روزها می بینم در زمینه روبه رو شدن با واقعیت در حال پیشرفت هستم و روز به روز دارم رشد می کنم. اکنون دل بستگی های تازه ای پیدا کرده ام که به زندگی من معنا می دهد، و متوجه شده ام که این یکی از چیزهایی بود که من در مواد مخدر به دنبالش می گشتم.هنوز هم گاهی روبه رو شدن با بعضی چیزها برایم راحت نیست، در عوض دیگر تنها نیستم و همیشه کسی هست که مرا در دشواری ها و سرگردانی ها یاری کند. ... ادامه مطلب