اجازه بده دوستت بداریم

زمان دریافت چیپ سفید که شد، خودم را یک معتاد معرفی کردم، چیپ را گرفتم و سریعا به صندلی خود در ته اتاق بازگشتم، یکی از معتادان در حال بهبودی که ترس را در صورت من مشاهده کرده بود ،برخاست و به طرفم آمد، او سپس مانند یک بچه کوچک دستم را گرفت و مرا به سوی یک صندلی که در کنار صندلی خودش در بین دیگر اعضا قرار داشت هدایت کرد. ... ادامه مطلب