عزت نفس و قدرت,زمان مصرف مواد مخدر,زنان بهبودی

عزت نفس و قدرت

وقتی که تازه وارد بهبودی شده بودم و برای اولین بار در کنار راهنمای ام ، قدم ها را کار می کردم ، فکر می کردم که هرگز قدم ها را درک نخواهم کرد و آنچه که من دارم ، به درد هیچ کس نخواهد خورد. از طریق بهبودی و نیروی برترم ، من تبدیل به زنی با عزت نفس و پرقدرت شده ام که قدم ها را درک کرده ام و چیزهای زیادی دارم که در اختیار سایر زنان بهبودی ، بگذارم. ... ادامه مطلب