طاعون خفته ی اعتیاد

همان شب به جلسه رفتم و از حال و احساس خرابی که به خاطر ترس از عمل جراحی بینی ام داشتم ، داخل جلسه مشارکت کردم ، هیچ وقت در زمان مصرف و اعتیاد فعال ، شجاعت اینکه اقرار کنم ؛ از چیزی می ترسم را نداشتم ، آنشب بعد از مشارکت ام ، اعضای گروه مرا تشویق کردند و بعد از جلسه چند عضو با من مشارکت کردند . ... ادامه مطلب