انکار

اگر مدتی است که از مصرف پرهیز کرده ایم ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیادمان را با زمان مصرف خود مقایسه کنیم و توجیه نماییم که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زمان ها باشد. یکی از آسان ترین راه ها برای این که تشخیص دهیم در مرحله انکار هستیم این است که ببینیم آیا دلایل بظاهر موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهای مان می آوریم یا نه. ... ادامه مطلب