از سنت یازدهم یاد گرفتم

تا این که از رفتارهای آنها و بیماری اعتیاد خودم که البته بیماری اعتیادم بیشتر باعث ناراحتی بود تا رفتار آنها، با راهنمایم تماس گرفتم (اولین رابطه سالم) و بعد از صحبت و البته پذیرش و تسلیم ، البته بگویم که همان روزهای اول با راهنما تماس گرفتم،  اما با پذیرش تسلیم نبود، در این موارد صحبت کردیم و بعد متوجه شدم که رابطه درست یعنی اینکه یک اصل را به کار بگیرم که بتوانم نه‌ تنها آزار نبینم بلکه تحمل هم نکنم و از شادی و شوق اصول روحانی احساسات خوب را تجربه کنم. اینها همان نقطه ارتباط خودم با خودم بود و از آنجا بود که یک اصل روحانی مثل ایثاردر برابر کسانی که بی ملاحظه هستند را به کار گرفتم و نه تنها با خودم به صلح و آزادی رسیدم بلکه با دیگران هم به همین صلح و رهایی رسیدم. ... ادامه مطلب