مسائل کوچک,فقط برای امروز 19 اسفند,نجات یافتن معتاد,بینش معتاد,صبر و تحمل معتاد

مسائل کوچک (فقط برای امروز 19 اسفند)

وقتی با مسائل کوچک مواجه می شویم، دعای آرامش به ما کمک می کند ، بینش خود را مجدداً به دست آوریم، همه ما به خاطر داریم که "سپردن" این مسائل کوچک به مراقبت نیروی برتر منجر به آرامش خیال و احیای بینش ما نسبت به زندگی می شود. ... ادامه مطلب

فروتنی را تمرین می کنم

در ایالت ما ، بابت کارهای خدماتی ، حقوق زیادی نمی دادند ، ولی باید تحمل می کردم و این صبر و تحمل را هم از طریق معتادان گمنام و جلسات و راهنما به رایگان در اختیار من قرار داده بودند .به واسطه اصول روحانی نهفته در قدم ها ، فروتنی را تمرین می کنم و متکی به خودم هستم، تا حدی که در جایی به عنوان مسئول کارگران خدماتی استخدام شده ام . نگاهی به گذشته ام انداختم ، خداوندی عاشق و مهربان که همیشه و همه جا با من بود و  از من مراقبت می کرد. ... ادامه مطلب