معتادان امروز خوشبخت ترند,بهبودی در جلسات,شیوه قدم های دوازده گانه

معتادان امروز خوشبخت ترند

ما می توانیم به همین شیوه قدم های دوازده گانه را بصورت روزانه در زندگی مان اجرا کنیم. ما ایمان داریم که می توانیم با صحت و سلامت با کمک ابزار قدرتمند روحانی از این چالش عبور کنیم. در NA همواره کسانی هستند که اگر چه ممکن است آنها را نشناسیم ،اما آنها بدون هیچ گونه توقعی برای پاک بودن و زندگی ما اهمیت قائل بوده و در دسترس ما هستند. ... ادامه مطلب