در جست وجوی معنا,هوس مواد مخدر,پیرو راه NA

در جست وجوی معنا

من امروز هوس یا نیازی به مواد مخدر ندارم، اما باید این خلا را با چیزی ارزشمند پر کنم. من این چیز را در انجمن NA یافته ام. من باید به آنان که در این مسیر موفق بوده اند بچسبم و پیرو راه آنان باشم. مادام که رهرو قدم های این برنامه باشم، می دانم که من نیز موفق خواهم بود. به چشم من این برنامه چندان هم آسان نیست، اما برای آدم پیچیده ای مثل من آن قدر ساده هست که بتوان از آن پیروی کرد. ... ادامه مطلب