انتخاب با شما است

من دچار افسردگی شدیدی شدم و تا هفته ها قادر به انجام هیچ کاری نبودم. در این مدت اعضای انجمن، که با من در ارتباط بودند حتما باید مطمئن می شدند که من غذا خورده و حمام کرده ام. آنها مرا به جلسات na می بردند، مخصوصا زمانی که نمی خواستم به جلسه بروم. اما این امر، دوستانم را از این کار باز نمی داشت. آنها جلوی درب منزل من می آمدند و می گفتند: حاضر شو، می خواهیم به جلسه برویم. ... ادامه مطلب