داستان خدمت من

بازگشت توانایی، اهمیت دادن به دیگران، عشق به دیگران ، کمی بیشتر طول کشید، من برای سال ها از نظر احساسی خاموش و منجمد بودم ، اما پس از چند سال بهبودی، یکی از رهجوهایم یک شب بطور غیر منتظره ای به من زنگ زد. ... ادامه مطلب