قدمهای دوازده گانه زندگی,فقط برای امروز 4 اردیبهشت,در خدمت اعتیاد,شروع به پاک ماندن,عضو مسئولیت پذیر NA

قدمهای دوازده گانه زندگی (فقط برای امروز 4 اردیبهشت)

معتادان گمنام به ما وعده پیدا کردن مشاغل خوب، روابط دوستی یا زندگی رضابت بخش را نمی دهد، اما وقتی با حداکثر توان قدمهای دوازده گانه را انجام می دهیم، درمی یابیم می توانیم به افرادی تبدیل شویم که قادر به پیدا کردن کار، حفظ روابط دوستی و کمک به دیگران هستیم، می توانیم در خدمت بیماری خود نباشیم و شروع به خدمت به خداوند و دیگران کنیم، قدمهای دوازده گانه کلید تغییر زندگی ماست. ... ادامه مطلب