روابط (فقط برای امروز 24 اسفند)

روابط (فقط برای امروز 24 اسفند)

البته این کمترین چیزی است که می توان گفت! به خصوص سال ها پس از شروع بهبودی ، کل ترازنامه های ما ممکن است بر روابط ما با دیگران تمرکز یابد، زندگی ما از روابط ما با عزیزان، دوستان، همکاران، بچه ها و سایر افرادی که با آنها در تماس هستیم، پر شده است، نگاهی به این روابط می تواند چیزهای زیادی درباره شخصیت اصلی مان به ما بگوید. ... ادامه مطلب