تابلوی معرق کاری,دور باطل مصرف مواد,شخصیت اعتیادی,عوارض بیماری اعتیاد,لزوم بهبودی فردی

تابلوی معرق کاری

بهبودی من فقط یک مشت وقایع بی معنای تصادفی نیست. چه مشغول خدمت در کمیته ای باشم، چه اجرا کردن قدم دوازده یا فقط همین زندگی به روال برنامه، ارزش هایی در وجودم می یابم که لغزش با چیزی بیرونی را ناممکن خواهد کرد. زندگی من همچون یک تابلوی معرق کاری است، و معتادان گمنام در حکم سامان و اساس این تابلو. هر بار که در زندگی ام دقت می کنم می بینم تکه های دیگری به این تابلو افزوده می شود، و تصویر بزرگتری آشکار می گردد . و نیز، عظمت او که از این دسته ها، چنین زیبایی را به وجود آورده است: خداوندی که برایم آشناست. ۔ ... ادامه مطلب
دماغه,دنیای زیرزمینی مواد مخدر,نجات زندگی معتاد,سوء مصرف مواد,شخصیت اعتیادی

دماغه

حالا میدانم که خواست خدا برای من دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. من آن روز دستگیر شدم و به زندان افتادم. در زندانی موقعیتی فراهم شد که به یک مرکز درمانی بروم. خدمت کوتاه من در ارتش، باعث شد زیر پوشش برنامه خدمات درمانی نظامیان قرار بگیرم. آنجا بود که با معتادان گمنام آشنا شدم. از بابت وجود جلسات « H & I » خدا را شکر می کنم، چون به این وسیله بود که با برنامه ای آشنا شدم که زندگی من معتاد را نجات داد. ... ادامه مطلب