شایعات ، پچ پچ هایی ابلهانه

منظورم از استقبال کردن یعنی: تعارف کردن، بفرما زدن، سر به تأیید تکان دادن و تا بنا گوش لبخند زدن و غیره، کنجکاوی و فضولی به نوعی شبیه خارش مبهم می ماند، چیزی که در پشت ذهن و جایی دور از دسترس در ذهن شروع می کند به لولیدن، در این طور مواقع، درست مثل آدمی که دماغش به خارش افتاده و می خواهد عطسه کند، تنها چیزی که حس می کنیم، فشار ندانستن است و می خواهیم هر طور شده از شرش خلاص شویم؛ تا اینکه بالاخره از دهان مان می پرد که: نه بابا! جدی، بگو ببینم. ... ادامه مطلب