شانس دوم من

تلفیق این سرنخ ها ، در اتصال دادن شکاف بین این دو (روح و بیماری اعتیاد) به من کمک کرد  و این برای  من به معنای بهبودی است. این پل از صداقت ، مشارکت و همکاری ، در راستای پیشرفت در راه بهبودی ساخته شده است. ... ادامه مطلب