سیاه چاله اعتیاد

پاکی من از زندان آغاز شد و بعد از آزادی از زندان ، به جلسات NA وصل شدم و در مسیر بهبودی قرار گرفتم . پس از گذشت چند سال پاکی به کمیته بیمارستان ها و زندان ها وصل شدم و بعنوان یکی از پیام رسان های Na بخدمت مشغول شدم . ... ادامه مطلب