اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن,فقط برای امروز 3 آبان,سنگ بناهای بهبودی

اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن (فقط برای امروز 3 آبان)

«ترجیح اصول به شخصیت ها.» بسیاری از ما هرگاه سنت های دوازده گانه خوانده می شود، این کلمات را همزمان با خواننده به زبان می آوریم. این حقیقت که این کلمات به کلیشه تبدیل شده اند، به هیچ وجه از اهمیت آن چه در خدمت و چه در زندگی ما نمی کاهد. این کلمات نوعی تأکید هستند: «به وجدان خود گوش می دهیم و صرف نظر از اینکه چه کسی دخیل است، کار درست را انجام می دهیم.» و این اصل به عنوان یکی از سنگ بناهای بهبودی و سنتهای ما عمل میکند. ... ادامه مطلب