هدف اصلی,عجزبیماری اعتیاد,قدم دوازده na,مفهوم یکم na,سنت پنج na

هدف اصلی

بارها به تنهایی قطع مصرف کردم ولی مگر می شد زندگی برایم تا حدی دردناک و غیر قابل تحمل می شد که دست به کارهای دیوانه واری مثل خود زنی در حد مرگ می زدم. ... ادامه مطلب