سفر بى پايان بهبودی

اگر من به مشكل ام اقرار نمی كردم ، راه حلى براى آن پيدا نمی كردم و در آخر من حامل اين پيام انجمن هستم كه هر معتادى می تواند پاك شود و تمايل به مصرف را از دست بدهد و راه جديدى براى زندگى پيدا كند . ... ادامه مطلب