روبرو شدن با احساسات (فقط برای امروز 8 فروردین)

روبرو شدن با احساسات (فقط برای امروز 8 فروردین)

پس از گذشت مدتی از بهبودی، متوجه می شویم که عواطفی که سرکوب کرده بودیم، ناگهان ظاهر شده‌اند، شاید دریابیم که نحوه  تشخیص احساسات خود را نمی دانیم. چیزی که ممکن است به صورت خشم احساس کنیم، ممکن است  تنها ناکامی باشد. ... ادامه مطلب