با واقعیت های زندگی روبرو شو

خدمات مختلفی را در معتادان گمنام طی این سالها تجربه نموده ام ، از خدمات داخل گروه الی خدمات ساختاری ناحیه و منطقه ی خدماتی مان ، در چهار سال آخر خدماتم ، بواسطه اینکه خدمت منطقه ای داشتم ، تمام تمرکز زندگی ام را روی خدماتم گذاشته بودم و ناخودآگاه از تعادل بهبودی خارج شده بودم ، لذا ، کار و زندگی و خانواده ام در اولویت کمتری برایم قرار داشتند . ... ادامه مطلب