به خانه خوش آمدی,سالگرد جلسه بهبودی

به خانه خوش آمدی

بعد به تنهایی در گوشه ای ایستاد و هیچ کس به سراغ او نرفت. من به یاد اولین باری که به آن جلسه آمده بودم ، افتادم ، بنابراین خودم را معرفی کرده و او را با دیگران نیز آشنا کردم، چهار سال بعد، در سالگرد جلسه بهبودی شرکت کردم و او در آنجا ، سخنران بود و او گفت که وقتی از زندان آزاد شده و به اولین جلسه خود آمده بود ، وحشتزده و مردد بود  ، ولی یک نفر به او خوش آمد گفته و کمک کرده بود که ، احساس در خانه بودن کند. او به من نگاهی کرد ، لبخند زده و چشمک زد. ... ادامه مطلب