فقط برای یک روز پاک

اعتماد به نفس من بطور کامل از بین رفته بود، در NA به من گفته شد اصول ساده ای را رعایت کنم تا بتوانم پاک بمانم ؛ اصولی مانند: راهنما بگیرم، به جلسه بروم، مشارکت کنم، با مصرف کنندگان مواد مخدر رابطه ای نداشته باشم ، برای من همه ی این اصول رعایت شان ساده بود . ... ادامه مطلب