جبران خسارت و راهنما,فقط برای امروز2خرداد,احساس گناه معتاد,پذیرفتن مسئولیت معتاد,احساس پشیمانی معتاد

جبران خسارت و آشتی

معجزات اتفاق می افتند و ما تنها کسانی نیستیم که التیام را تجربه می کنیم. گاه آشتی کردن امکان پذیر است اما نه در زمان و یا تحت شرایطی که ما تعیین کرده ایم. ما بخشش، صبر و پذيرش را تمرین می کنیم. باید به آن زمان بدهیم، زمان ، حتی اگر این یك عمر طول بکشد. در این میانه ما توسط اشخاصی احاطه شده ایم که ما را باور دارند و به ما اهمیت می دهند و اگر توجه کنیم همیشه کسی هست که به كمك ما نیاز داشته باشد، ما میتوانیم عشقی را که احساس میکنیم به طرف کسانی هدایت کنیم که آغوششان را بر آن می گشایند و به ساختن و قدرردانی از روابطی که در زندگی امروز ما حضور دارند بپردازیم. ... ادامه مطلب