بیداری ها,زیربنای بهبودی,طول بهبودی,در مورد بهبودی,پادزهر انزوا

بیداری ها

شادی و سپاسگزاری با یکدیگر همگامند، برای برخی از ما شادی بدین معنی است که ما جزئی از پدیده ای بزرگتر از خودمان بوده و از احساسات و تجارب آنی مان مهمتریم، ما حائز اهمیت هستیم اما زمانی که به دیگران وصل می شویم ، حداکثراهمیت به ما داده می شود، برای داشتن این احساس سرور عمیق حتمأ نباید همیشه خوشحال باشیم چرا که آن فراتر از این مطالب است. فروتنی یعنی اینکه ما جایگاه خود را در دنیا درک کنیم و سرور از دیدن اینکه ما هدف داریم نشأت می گیرد. با داشتن بیداری روحانی می توانیم معجزاتی را که ما را احاطه کرده اند ببینیم, حتی زمانی که زندگی برایمان مشکل باشد. سخاو ت روح پادزهر بیگانگی و انزواست. ... ادامه مطلب