انتخاب با شماست

آموخته ام که در زندگی اتفاقات و حوادث مختلفی رخ می دهد ، از نیروی برترم سپاس گزارم که در ساختن زیربنایی محکم برای بهبودی ام، در سال اول با کی مرا یاری کرد، چون نمی دانستم که در مسیر بهبودی تا چه حد قرار است به این مسأله نیاز داشته باشم ، در هر صورت اگر شما یک عضو تازه وارد یا از اعضای قدیمی هستید، با تمام وجود ایمان داشته باشید. ... ادامه مطلب

انتخاب با شما است

من دچار افسردگی شدیدی شدم و تا هفته ها قادر به انجام هیچ کاری نبودم. در این مدت اعضای انجمن، که با من در ارتباط بودند حتما باید مطمئن می شدند که من غذا خورده و حمام کرده ام. آنها مرا به جلسات na می بردند، مخصوصا زمانی که نمی خواستم به جلسه بروم. اما این امر، دوستانم را از این کار باز نمی داشت. آنها جلوی درب منزل من می آمدند و می گفتند: حاضر شو، می خواهیم به جلسه برویم. ... ادامه مطلب