معتاد و بیماری اعتیاد

خیلی خانواده ام  از دست من عذاب کشیدند ،  ولی هنوز راهی برای قطع مصرف پیدا نکرده بودم ، وارد جلسات  انجمن معتادان گمنام شدم ، ولی اصول برنامه رعایت نکردم و دوباره مصرف کردم ، تا بجایی رسیدم که کارتون خواب کوچه و خیابان ها شدم و اجبار به مصرف ام بسیار زیادتر شد و هیچ کنترلی روی اعتیاد و زندگی ام نداشتم . ... ادامه مطلب