این نیز یک رابطه است,زندگی در اعتیاد فعال,مصرف همزمان مواد مختلف

این نیز یک رابطه است

مراقبت از خودمان به انواع دیگر آزادی منجر می گردد ، چیزهایی مانند: انرژی بیشتر تحرک و جنب و جوش , اعتماد بنفس و خود نظمی ، ما یاد می گیریم توانایی خود به اقدام بعمل را در دیگر مسائل زندگی مان گسترش دهیم.اگر نسبت به تغییرات بزرگ از خود مقاومت نشان دهیم ، احتمالا در مقابل تغییرات کوچکی که آنها را ممکن می سازند نیز مقاومت خواهیم نمود. نداشتن عمکرد در بخش خاصی از بهبودی مان, اغلب نشان از آن دارد که دگرگونی در راه است. در اکثر اوقات درشکستگی و فرو پاشی قبل از عبور از مانع و موفقیت رخ می دهد. ... ادامه مطلب